کتیبه بسم الله الرحمن الرحیم
کد: k-30
کد: tt-27
کد: k-27
کتیبه سوره حمد
کد: km-04
ستون کارشده با نقوش برجسته
کد: kdec-12
کد: k-08
بسم الله الرحمن الرحیم
کد: kb-03
کتیبه خانه های روستایی
کد: kdec-10
کد: kdec-09
ستون منقش به گل آفتابگردان
کد: kdec-16
ستون کارشده با نقوش برجسته
کد: kdec-14
کد: k-12
خانه های روستایی
کد: tt-43
مرغ
کد: tt-25
بسم الله الرحمن الرحیم
کد: tt-09
میز
کد: kdec-02
بسم الله الرحمن الرحیم
کد: kb-10
بسم الله الرحمن الرحیم
کد: tt-04
إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يصَلُّونَ عَلَى النَّبِي
کد: km-02
کد: km-13
لا اله الا الله
کد: kb-19
کد: k-28
علی
کد: tt-18
کد: kb-01
کتیه آیات قرآن
کد: km-03
شومینه
کد: kdec-06
کد: tt-29
کتیبه سوره حمد در فرودگاه
کد: k-29
کد: tt-39
بسم الله الرحمن الرحیم
کد: kb-14
لا اله الا الله
کد: tt-17
کتیبه بنی آدم اعضای یکدیگرند
کد: k-05
بسم الله الرحمن الرحیم
کد: kb-05
کتیبه بانک ملت کمالشهر
کد: k-32
الرحمن
کد: kb-12
کد: k-11
کد: k-22
بسم الله الرحمن الرحیم
کد: kb-16
کد: kdec-03
کتیبه بسم الله مسجد
کد: km-01