خط و تذهیب

الهی مرا آن ده که آن به

الهی مرا آن ده که آن به
الهی مرا آن ده که آن به
کد: 
tk-18
متن نوشته: 
الهی مرا آن ده که آن به

بزم صحبت

بزم صحبت، حلقه مار است و بس
بزم صحبت، حلقه مار است و بس
کد: 
tk-17
متن نوشته: 
بزم صحبت، حلقه مار است و بس

ای عشق همه بهانه از توست

ای عشق همه بهانه از توست
ای عشق همه بهانه از توست
کد: 
tk-16
متن نوشته: 
ای عشق همه بهانه از توست

الهی مرا آن ده که آن به

الهی مرا آن ده که آن به
الهی مرا آن ده که آن به
کد: 
tk-15
متن نوشته: 
الهی مرا آن ده که آن به

ای عشق همه بهانه از توست

ای عشق همه بهانه از توست
ای عشق همه بهانه از توست
کد: 
tk-14
متن نوشته: 
ای عشق همه بهانه از توست

ای عشق همه بهانه از توست

ای عشق همه بهانه از توست
ای عشق همه بهانه از توست
کد: 
tk-13
متن نوشته: 
ای عشق همه بهانه از توست

هیچکس آنچه که میخواهی نیست

هیچکس آنچه که میخواهی نیست
هیچکس آنچه که میخواهی نیست
کد: 
tk-12
متن نوشته: 
هیچکس آنچه که میخواهی نیست

علیک بقلبک

علیک بقلبک نوشته شد
علیک بقلبک نوشته شد
کد: 
tk-11
متن نوشته: 
علیک بقلبک نوشته شد

در سنگلاخ حیرتم افکنده روزگار

در سنگلاخ حیرتم افکنده روزگار
در سنگلاخ حیرتم افکنده روزگار
کد: 
tk-10
متن نوشته: 
در سنگلاخ حیرتم افکنده روزگار

بزم صحبت

بزم صحبت، حلقه مار است و بس
بزم صحبت، حلقه مار است و بس
کد: 
tk-09
متن نوشته: 
بزم صحبت، حلقه مار است و بس