بسم الله الرحمن الرحیم
کد: kb-17
بسم الله الرحمن الرحیم
کد: tt-05
کد: tt-39
بسم الله الرحمن الرحیم
کد: kb-14
کد: k-13
کد: tt-22
کتیبه بانک ملت کمالشهر
کد: k-32
کد: kdec-08
کد: k-15
بسم الله الرحمن الرحیم
کد: kb-09
بسم الله الرحمن الرحیم
کد: tt-02
کد: kdec-01
کتیبه درختان نخل
کد: k-31
بسم الله الرحمن الرحیم
کد: kb-13
کد: k-18
کد: km-05
کد: km-07
بسم الله الرحمن الرحیم
کد: kb-15
کد: kdec-07
مرغ
کد: tt-25
کد: kdec-09
بسم الله الرحمن الرحیم
کد: kb-03
کد: tt-30
کد: kb-01
کد: k-07
کتیبه سوره حمد در فرودگاه
کد: k-29
شومینه
کد: kdec-05
کد: tt-33
کد: k-12
کد: k-22
لا اله الا الله
کد: tt-17
کتیه ورودی بازار روز حسن آباد
کد: k-16
بسم الله الرحمن الرحیم
کد: kb-07
خورشید
کد: tt-44
کد: tt-03
بسم الله الرحمن الرحیم
کد: kb-04
کد: k-23
کد: km-14
الرحمن
کد: kb-12
کتیبه فرازی از زیارتنامه امام حسین (ع)
کد: km-11