بسم الله الرحمن الرحیم
کد: tt-05
کد: k-24
 محمد
کد: tt-19
کد: tt-03
بسم الله الرحمن الرحیم
کد: kb-04
سیمرغ بسم الله
کد: tt-14
کد: k-15
کتیبه فرازی از زیارتنامه امام حسین (ع)
کد: km-12
کد: tt-30
کتیبه درختان نخل
کد: k-31
کد: tt-32
کتیبه مرداب
کد: k-36
کد: k-13
کد: k-20
اسماء الحسنی
کد: tt-15
کد: km-15
کتیبه بنی آدم اعضای یکدیگرند
کد: k-05
بسم الله الرحمن الرحیم
کد: kb-15
بسم الله الرحمن الرحیم
کد: tt-09
کد: tt-21
کد: tt-22
بسم الله الرحمن الرحیم
کد: kb-17
کد: k-23
کد: k-28
فرازی از مناجات شعبانیه
کد: km-08
بسم الله الرحمن الرحیم
کد: tt-11
کد: tt-28
کد: kdec-09
کتیبه بانک ملت کمالشهر
کد: k-32
بسم الله الرحمن الرحیم
کد: kb-16
خانه های روستایی
کد: tt-43
کد: tt-26
کد: k-33
بسم الله الرحمن الرحیم
کد: tt-10
کد: km-06
کد: kdec-03
بسم الله الرحمن الرحیم
کد: tt-01
کتیبه اسب
کد: k-10
لا اله الا الله
کد: kb-19
مرغ بسم الله
کد: kb-18