بسم الله الرحمن الرحیم
کد: cb-08
بسم الله الرحمن الرحیم
کد: cb-07
بسم الله الرحمن الرحیم
کد: cb-06
بسم الله الرحمن الرحیم
کد: cb-05
بسم الله الرحمن الرحیم
کد: cb-04
سیمرغ بسم الله
کد: cb-03
بسم الله الرحمن الرحیم
کد: cb-02
بسم الله الرحمن الرحیم
کد: cb-01
گر بماندیم زنده، بردوزیم جامه ای کز فراق چاک شده
کد: c-123
اللهم عرفنی نفسک
کد: c-122
می رسیم
کد: c-121
سرگشته ماندند اوراد عالم
کد: c-120
سفر مرا به کجا میبرد
کد: c-119
ترا در دور مرغانی بهم تبریک میگویند
کد: c-118
هرگز از مرگ نهراسیده ام
کد: c-117
روشنتر از خاموشی چراغی ندیده ام
کد: c-116
دیگر نزنید سنگ بر جام
کد: c-115
برای خاطرم غم آفریدند
کد: c-114