الهی مرا آن ده که آن به
کد: c-95
صدای آشنا محرک روح آدمیست
کد: c-94
سوره توحید
کد: c-93
شب عشاق چه تاریک شده ها مگر صبح تو نزدیک شده
کد: c-92
همه ی هستی من آیه ی تاریکیست
کد: c-91
بیا ای خسته خاطر دوست
کد: c-90
دم سردی زمانه فسرده است خاطرم
کد: c-89
من برگ را سروده کردم
کد: c-88
کلید میکده گم گشته بود پیداشد
کد: c-87
غیر تسلیم و رضا کو چاره‌ای
کد: c-86
چه شهر غمزده ای باز نیست میکده ای
کد: c-85
قل هوالله احد یعنی بریز از رخ نقابم
کد: c-84
عمری به هوس باد هوا پیمودم
کد: c-83
هر شبم زلف سیاه تو نمایند به خواب
کد: c-82
دعای نور
کد: c-81
قل هوالله احد یعنی بریز از رخ نقابم
کد: c-80
جامه ای کز فراق چاک شده
کد: c-79
بکوی عشق از این سوی رهگذار است
کد: c-78