بسم الله الرحمن الرحیم
کد: c-77
هر سو نظر افکنی
کد: c-76
رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند
کد: c-75
هر دم از عمر میرود نفسی
کد: c-74
عشق رازی است، لبخند رازی
کد: c-73
بوی هجرت می آید
کد: c-72
نقاشی خط
کد: c-71
سلام قولاً من رب رحيم
کد: c-70
ناد علياً مظهر العجائب
کد: c-69
ترا در قریه های دور مرغانی به هم تبریک می گویند
کد: c-68
عشق بشکافد فلک را صد شکاف
کد: c-67
هر سو گذشتیم پیدا نگشتیم
کد: c-66
شب سرودش را خواند نوبت پنجره هاست
کد: c-65
جز عشق كه اشرف بود از جمله كمالات
کد: c-64
ترسم ای دوست که بادی ببرد ناگاهم
کد: c-63
گوهر اشکم از چشم اعتبار افتاده
کد: c-62
بود آیا که در میکده ها بگشایند
کد: c-61
فسرده خاطرم از رنج بی کرانه ای
کد: c-60