انصاف در قلمرو گردون نمانده است
کد: c-59
رب اشرح لی صدری
کد: c-58
مهر رخشنده ام از مایه عشق
کد: c-57
آلودگی خرقه خرابی جهان است
کد: c-56
نیکبختی را به زور از آسمان نتوان خرید
کد: c-55
بزم طرب
کد: c-54
آب حیات از قلمم می چکد
کد: c-53
عشق را صد پرده از دیوانگی است
کد: c-52
حافظ اسرار الهی کس نمی داند خموش
کد: c-51
التوحيد اسقاط الاضافات
کد: c-50
صدای آشنا محرک روح آدمی است
کد: c-49
ما را ز جام عشق می ناب داده اند
کد: c-48
فریاد که عشق کهنه نو شد
کد: c-47
و صدا خواهیم زد باز کن پنجره را
کد: c-46
بياره توشه برداريم
کد: c-45
جویبار لحظه ها جاری
کد: c-44
آی عشق چهره آبی ات پیدا نیست
کد: c-43
لباس لحظه ها پاکست
کد: c-42