ای فراق تو یار دیرینه
کد: c-05
چگونه شرح دهم عمق خستگی ها را
کد: c-04
تا دلی آتش نگیرد حرف جانسوزی نگوید
کد: c-03
ذکر علی
کد: c-02
بشوی اوراق اگر همدرس مایی
کد: c-01