قل هوالله احد یعنی بریز از رخ نقابم
کد: kn-42
سرت را به نیزه کجا می برند
کد: kn-41
هوالعزیز
کد: kn-40
رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند
کد: kn-39
صدای آشنا محرک روح آدمی است
کد: kn-38
قل هوالله احد یعنی بریز از رخ نقابم
کد: kn-37
زندگی حس غریبی است
کد: kn-36
ای فراق تو یار دیرینه
کد: kn-35
هیچکس آنچه که میخواهی نیست
کد: kn-34
برای خاطرم غم آفریدند
کد: kn-33
ناوک غمزه تو می آید
کد: kn-32
واژه ای در قفس است
کد: kn-31
من از کدام طرف می رسم به یک هدهد
کد: kn-30
هو
کد: kn-29
هو
کد: kn-28
هو
کد: kn-27
هو
کد: kn-26
هو
کد: kn-25