سیاه مشق
کد: kn-24
آی عشق
کد: kn-23
قل هوالله احد یعنی بریز از رخ نقابم
کد: kn-22
ای دل غم این جهان فرسوده مخور
کد: kn-21
زپادشاه و گدا فارغم بحمدالله
کد: kn-20
چشم شب زنده دار بسیار است ...
کد: kn-19
شب عشاق چه تاریک شده
کد: kn-18
چشم شب زنده دار بسیار است ...
کد: kn-17
چشم شب زنده دار بسیار است ...
کد: kn-16
ای عشق همه بهانه از توست
کد: kn-15
قلم رفته را چه درمان است
کد: kn-14
ای خضر حلالت نکنم چشمه حیوان
کد: kn-13
چشم شب زنده دار بسیار است ...
کد: kn-12
هو
کد: kn-11
ای عمر برو که خسته کردی ما را
کد: kn-10
الهی مرا آن ده که آن به
کد: kn-09
الهی مرا آن ده که آن به
کد: kn-08
الهی مرا آن ده که آن به
کد: kn-07