از مرگ نهراسیده ام

هرگز از مرگ نهراسیده ام
هرگز از مرگ نهراسیده ام
کد: 
c-117
متن نوشته: 
هرگز از مرگ نهراسیده ام