الهی مرا آن ده که آن به

الهی مرا آن ده که آن به
الهی مرا آن ده که آن به
کد: 
tk-15
متن نوشته: 
الهی مرا آن ده که آن به