الهی مرا آن ده که آن به

الهی مرا آن ده که آن به
الهی مرا آن ده که آن به
کد: 
tk-18
متن نوشته: 
الهی مرا آن ده که آن به