اما ای حرمت سپیدی کاغذ

اما ای حرمت سپیدی کاغذ
اما ای حرمت سپیدی کاغذ
کد: 
kn-45
متن نوشته: 
اما ای حرمت سپیدی کاغذ