ای دل غم تو بسوخت بسیار مرا

ای دل غم تو بسوخت بسیار مرا
ای دل غم تو بسوخت بسیار مرا
کد: 
c-108
متن نوشته: 
ایدل غم تو بسوخت بسیار مرا