ای عشق همه بهانه از توست

ای عشق همه بهانه از توست
ای عشق همه بهانه از توست
کد: 
tk-05
متن نوشته: 
ای عشق همه بهانه از توست