برای خاطرم غم آفریدند

برای خاطرم غم آفریدند
برای خاطرم غم آفریدند
کد: 
c-114
متن نوشته: 
برای خاطرم غم آفریدند