بود آیا که در میکده ها بگشایند

بود آیا که در میکده ها بگشایند
بود آیا که در میکده ها بگشایند
کد: 
c-61
متن نوشته: 
بود آیا که در میکده ها بگشایند