ترسم ای دوست که بادی ببرد ناگاهم

ترسم ای دوست که بادی ببرد ناگاهم
ترسم ای دوست که بادی ببرد ناگاهم
کد: 
c-63
متن نوشته: 
ترسم ای دوست که بادی ببرد ناگاهم