در سنگلاخ حیرتم افکنده روزگار

در سنگلاخ حیرتم افکنده روزگار
در سنگلاخ حیرتم افکنده روزگار
کد: 
tk-10
متن نوشته: 
در سنگلاخ حیرتم افکنده روزگار