دیگر نزنید سنگ بر جام

دیگر نزنید سنگ بر جام
دیگر نزنید سنگ بر جام
کد: 
c-115
متن نوشته: 
دیگر نزنید سنگ بر جام ما خود زده ایم جام بر سنگ