روشنتر از خاموشی

روشنتر از خاموشی چراغی ندیده ام
روشنتر از خاموشی چراغی ندیده ام
کد: 
tk-02
متن نوشته: 
روشنتر از خاموشی چراغی ندیده ام