روشنتر از خاموشی چراغی ندیده ام

روشنتر از خاموشی چراغی ندیده ام
روشنتر از خاموشی چراغی ندیده ام
کد: 
c-116
متن نوشته: 
روشنتر از خاموشی چراغی ندیده ام