زندگی بال و پری دارد

زندگی بال و پری دارد
زندگی بال و پری دارد
کد: 
kn-50
متن نوشته: 
زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ پرسشی دارد اندازه ی عشق