ستون کارشده با نقوش برجسته

ستون کارشده با نقوش برجسته
ستون کارشده با نقوش برجسته
کد: 
kdec-13