سفر مرا به کجا میبرد

سفر مرا به کجا میبرد
سفر مرا به کجا میبرد
کد: 
c-119
متن نوشته: 
سفر مرا به کجا میبرد ...