علیک بقلبک

علیک بقلبک نوشته شد
علیک بقلبک نوشته شد
کد: 
tk-11
متن نوشته: 
علیک بقلبک نوشته شد