فسرده خاطرم از رنج بی کرانه ای

فسرده خاطرم از رنج بی کرانه ای
فسرده خاطرم از رنج بی کرانه ای
کد: 
c-60
متن نوشته: 
فسرده خاطرم از رنج بی کرانه ای