هرگز از مرگ نهراسیده ام

کد: 
tk-03
متن نوشته: 
هرگز از مرگ نهراسیده ام