هر دم از عمر میرود نفسی

هر دم از عمر میرود نفسی
هر دم از عمر میرود نفسی
کد: 
c-74
متن نوشته: 
هر دم از عمر میرود نفسی