همه هستی من آیه تاریکی است

همه هستی من آیه تاریکی است
همه هستی من آیه تاریکی است
کد: 
c-104
متن نوشته: 
همه هستی من آیه تاریکی است