هیچکسی های من شمار ندارد

هیچکسی های من شمار ندارد
هیچکسی های من شمار ندارد
کد: 
kn-46
متن نوشته: 
هیچکسیهای من شمار ندارد