چشم شب زنده دار بسیار است ...

چشم شب زنده دار بسیار است ...
چشم شب زنده دار بسیار است ...
کد: 
kn-53
متن نوشته: 
چشم شب زنده دار بسیار است دل زنده دار می خواهم