گر بماندیم زنده، بردوزیم جامه ای کز فراق چاک شده

گر بماندیم زنده، بردوزیم جامه ای کز فراق چاک شده
گر بماندیم زنده، بردوزیم جامه ای کز فراق چاک شده
کد: 
c-123
متن نوشته: 
گر بماندیم زنده، بردوزیم جامه ای کز فراق چاک شده ور نماندیم، عذر ما بپذیر ای بسا آرزو که خاک شده