گشایش نمایشگاه نقاشیخط پیمان پیروی

گشایش نمایشگاه نقاشیخط پیمان پیروی در گالری ساربان

آدینه ۸ دی ماه از ساعت ۱۶ تا ۲۰

ادامه نمایشگاه تا ۱۸ دی ماه

گالری سه شنبه ها تعطیل است

تلفن ۸۸۵۰۴۲۲۶