کد: k-14
کد: k-13
کد: k-12
کد: k-11
کتیبه اسب
کد: k-10
کتیبه رقص ماهی ها
کد: k-09
کد: k-08
کد: k-07
کتیبه تصویر امام خمینی (ره)
کد: k-06
کتیبه بنی آدم اعضای یکدیگرند
کد: k-05
کد: k-04
کد: k-03
پرندگان لابه لای شاخ و برگ درختان
کد: k-02
کد: k-01