بسم الله الرحمن الرحیم 6

بسم الله الرحمن الرحیم
بسم الله الرحمن الرحیم
کد: 
cb-07
متن نوشته: 
بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحیم 5

بسم الله الرحمن الرحیم
بسم الله الرحمن الرحیم
کد: 
cb-06
متن نوشته: 
بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحیم 4

بسم الله الرحمن الرحیم
بسم الله الرحمن الرحیم
کد: 
cb-05
متن نوشته: 
بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحیم 3

بسم الله الرحمن الرحیم
بسم الله الرحمن الرحیم
کد: 
cb-04
متن نوشته: 
بسم الله الرحمن الرحیم

سیمرغ بسم الله

سیمرغ بسم الله
سیمرغ بسم الله
کد: 
cb-03
متن نوشته: 
بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحیم 2

بسم الله الرحمن الرحیم
بسم الله الرحمن الرحیم
کد: 
cb-02
متن نوشته: 
بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحیم 1

بسم الله الرحمن الرحیم
بسم الله الرحمن الرحیم
کد: 
cb-01
متن نوشته: 
بسم الله الرحمن الرحیم

گر بماندیم زنده، بردوزیم جامه ای کز فراق چاک شده

گر بماندیم زنده، بردوزیم جامه ای کز فراق چاک شده
گر بماندیم زنده، بردوزیم جامه ای کز فراق چاک شده
کد: 
c-123
متن نوشته: 
گر بماندیم زنده، بردوزیم جامه ای کز فراق چاک شده ور نماندیم، عذر ما بپذیر ای بسا آرزو که خاک شده

اللهم عرفنی نفسک

اللهم عرفنی نفسک
اللهم عرفنی نفسک
کد: 
c-122
متن نوشته: 
اللهم عرفنی نفسک

می رسیم

می رسیم
می رسیم
کد: 
c-121
متن نوشته: 
می رسیم