سرگشته ماندند اوراد عالم

سرگشته ماندند اوراد عالم
سرگشته ماندند اوراد عالم
کد: 
c-120
متن نوشته: 
سرگشته ماندند اوراد عالم چون عقده گردند از گیسویش وا

سفر مرا به کجا میبرد

سفر مرا به کجا میبرد
سفر مرا به کجا میبرد
کد: 
c-119
متن نوشته: 
سفر مرا به کجا میبرد ...

مرغانی بهم تبریک میگویند

ترا در دور مرغانی بهم تبریک میگویند
ترا در دور مرغانی بهم تبریک میگویند
کد: 
c-118

از مرگ نهراسیده ام

هرگز از مرگ نهراسیده ام
هرگز از مرگ نهراسیده ام
کد: 
c-117
متن نوشته: 
هرگز از مرگ نهراسیده ام

روشنتر از خاموشی چراغی ندیده ام

روشنتر از خاموشی چراغی ندیده ام
روشنتر از خاموشی چراغی ندیده ام
کد: 
c-116
متن نوشته: 
روشنتر از خاموشی چراغی ندیده ام

دیگر نزنید سنگ بر جام

دیگر نزنید سنگ بر جام
دیگر نزنید سنگ بر جام
کد: 
c-115
متن نوشته: 
دیگر نزنید سنگ بر جام ما خود زده ایم جام بر سنگ

برای خاطرم غم آفریدند

برای خاطرم غم آفریدند
برای خاطرم غم آفریدند
کد: 
c-114
متن نوشته: 
برای خاطرم غم آفریدند

ایام غم نخواهد ماند

رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند
رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند
کد: 
c-113
متن نوشته: 
رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند

چشم شب زنده دار بسیار است دل شب زنده دار میخواهم

چشم شب زنده دار بسیار است  دل شب زنده دار میخواهم
چشم شب زنده دار بسیار است  دل شب زنده دار میخواهم
کد: 
c-112
متن نوشته: 
چشم شب زنده دار بسیار است دل شب زنده دار میخواهم

چشم شب زنده دار بسیار است ...

چشم شب زنده دار بسیار است  دل شب زنده دار میخواهم
چشم شب زنده دار بسیار است  دل شب زنده دار میخواهم
کد: 
c-111
متن نوشته: 
چشم شب زنده دار بسیار است دل شب زنده دار میخواهم