چشم شب زنده دار، دل شب زنده دار

چشم شب زنده دار بسیار است، دل شب زنده دار میخواهم
چشم شب زنده دار بسیار است، دل شب زنده دار میخواهم
کد: 
c-110
متن نوشته: 
چشم شب زنده دار بسیار است، دل شب زنده دار میخواهم

الهی مرا آن ده که آن به

الهی مرا آن ده که آن به
الهی مرا آن ده که آن به
کد: 
c-109
متن نوشته: 
الهی مرا آن ده که آن به

ای دل غم تو بسوخت بسیار مرا

ای دل غم تو بسوخت بسیار مرا
ای دل غم تو بسوخت بسیار مرا
کد: 
c-108
متن نوشته: 
ایدل غم تو بسوخت بسیار مرا

الله

الله
الله
کد: 
c-107
متن نوشته: 
الله، هو

عشق زخم است و مرهم نیست

عشق زخم است و مرهم نیست
عشق زخم است و مرهم نیست
کد: 
c-106
متن نوشته: 
عشق زخم است و مرهم نیست

دل شب زنده دار میخواهم

دل شب زنده دار میخواهم
دل شب زنده دار میخواهم
کد: 
c-105
متن نوشته: 
چشم شب زنده دار بسیار است / دل شب زنده دار میخواهم

همه هستی من آیه تاریکی است

همه هستی من آیه تاریکی است
همه هستی من آیه تاریکی است
کد: 
c-104
متن نوشته: 
همه هستی من آیه تاریکی است

زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد

زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد
زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد
کد: 
c-103
متن نوشته: 
زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد

صدای آب می آید

صدای آب می آید
صدای آب می آید
کد: 
c-102
متن نوشته: 
صدای آب میاید

هر سو گذشتیم

هر سو گذشتیم پیدا نگشتیم
هر سو گذشتیم پیدا نگشتیم
کد: 
c-101
متن نوشته: 
هر سو گذشتیم پیدا نگشتیم