بیا ای خسته خاطر دوست

بیا ای خسته خاطر دوست
بیا ای خسته خاطر دوست
کد: 
c-90
متن نوشته: 
بیا ای خسته خاطر دوست

دم سردی زمانه فسرده است خاطرم

دم سردی زمانه فسرده است خاطرم
دم سردی زمانه فسرده است خاطرم
کد: 
c-89
متن نوشته: 
دم سردی زمانه فسرده است خاطرم

من برگ را سروده کردم

من برگ را سروده کردم
من برگ را سروده کردم
کد: 
c-88
متن نوشته: 
من برگ را سروده کردم

کلید میکده گم گشته بود پیداشد

کلید میکده گم گشته بود پیداشد
کلید میکده گم گشته بود پیداشد
کد: 
c-87
متن نوشته: 
کلید میکده گم گشته بود پیداشد

غیر تسلیم و رضا کو چاره‌ای

غیر تسلیم و رضا کو چاره‌ای
غیر تسلیم و رضا کو چاره‌ای
کد: 
c-86
متن نوشته: 
غیر تسلیم و رضا کو چاره‌ای

چه شهر غمزده ای باز نیست میکده ای

چه شهر غمزده ای باز نیست میکده ای
چه شهر غمزده ای باز نیست میکده ای
کد: 
c-85
متن نوشته: 
چه شهر غمزده ای باز نیست میکده ای

قل هوالله احد یعنی بریز از رخ نقابم

قل هوالله احد یعنی بریز از رخ نقابم
قل هوالله احد یعنی بریز از رخ نقابم
کد: 
c-84
متن نوشته: 
قل هوالله احد یعنی بریز از رخ نقابم

عمری به هوس باد هوا پیمودم

عمری به هوس باد هوا پیمودم
عمری به هوس باد هوا پیمودم
کد: 
c-83
متن نوشته: 
عمری به هوس باد هوا پیمودم/در هر چه زدم دست زغم فرسودم

هر شبم زلف سیاه تو نمایند به خواب

هر شبم زلف سیاه تو نمایند به خواب
هر شبم زلف سیاه تو نمایند به خواب
کد: 
c-82
متن نوشته: 
هر شبم زلف سیاه تو نمایند بخواب

دعای نور

دعای نور
دعای نور
کد: 
c-81
متن نوشته: 
دعای نور