هوالعزیز

هوالعزیز
هوالعزیز
کد: 
tk-08

هیچ اگر سایه پذیرد

هیچ اگر سایه پذیرد منم آن سایه ی هیچ
هیچ اگر سایه پذیرد منم آن سایه ی هیچ
کد: 
tk-07
متن نوشته: 
هیچ اگر سایه پذیرد منم آن سایه ی هیچ

گفتم غم تو دارم

گفتم غم تو دارم
گفتم غم تو دارم
کد: 
tk-06
متن نوشته: 
گفتم غم تو دارم

ای عشق همه بهانه از توست

ای عشق همه بهانه از توست
ای عشق همه بهانه از توست
کد: 
tk-05
متن نوشته: 
ای عشق همه بهانه از توست

هرسو گذشتیم، پیدا نگشتیم

هرسو گذشتیم، پیدا نگشتیم
هرسو گذشتیم، پیدا نگشتیم
کد: 
tk-04
متن نوشته: 
هرسو گذشتیم، پیدا نگشتیم رفتار عمریم، بی نقش پائیم

هرگز از مرگ نهراسیده ام

کد: 
tk-03
متن نوشته: 
هرگز از مرگ نهراسیده ام

روشنتر از خاموشی

روشنتر از خاموشی چراغی ندیده ام
روشنتر از خاموشی چراغی ندیده ام
کد: 
tk-02
متن نوشته: 
روشنتر از خاموشی چراغی ندیده ام

من صرفه برم که بر صفم اعدا زد

من صرفه برم که بر صفم اعدا زد
من صرفه برم که بر صفم اعدا زد
کد: 
tk-01
متن نوشته: 
من صرفه برم که بر صفم اعدا زد