فسرده خاطرم از رنج بی کرانه ای

فسرده خاطرم از رنج بی کرانه ای
فسرده خاطرم از رنج بی کرانه ای
کد: 
c-60
متن نوشته: 
فسرده خاطرم از رنج بی کرانه ای

انصاف در قلمرو گردون نمانده است

انصاف در قلمرو گردون نمانده است
انصاف در قلمرو گردون نمانده است
کد: 
c-59
متن نوشته: 
انصاف در قلمرو گردون نمانده است

رب اشرح لی صدری

رب اشرح لی صدری
رب اشرح لی صدری
کد: 
c-58
متن نوشته: 
رب اشرح لی صدری

مهر رخشنده ام از مایه عشق

مهر رخشنده ام از مایه عشق
مهر رخشنده ام از مایه عشق
کد: 
c-57
متن نوشته: 
مهر رخشنده ام از مایه عشق

آلودگی خرقه خرابی جهان است

آلودگی خرقه خرابی جهان است
آلودگی خرقه خرابی جهان است
کد: 
c-56
متن نوشته: 
آلودگی خرقه خرابی جهان است

نیکبختی را به زور از آسمان نتوان خرید

نیکبختی را به زور از آسمان نتوان خرید
نیکبختی را به زور از آسمان نتوان خرید
کد: 
c-55
متن نوشته: 
نیکبختی را به زور از آسمان نتوان خرید

بزم طرب

بزم طرب
بزم طرب
کد: 
c-54
متن نوشته: 
در بزم طرب نوا زنی می شنویم ...

آب حیات از قلمم می چکد

آب حیات از قلمم می چکد
آب حیات از قلمم می چکد
کد: 
c-53
متن نوشته: 
آب حیات از قلمم می چکد

عشق را صد پرده از دیوانگی است

عشق را صد پرده از دیوانگی است
عشق را صد پرده از دیوانگی است
کد: 
c-52
متن نوشته: 
عشق را صد پرده از دیوانگی است

حافظ اسرار الهی کس نمی داند خموش

حافظ اسرار الهی کس نمی داند خموش
حافظ اسرار الهی کس نمی داند خموش
کد: 
c-51
متن نوشته: 
حافظ اسرار الهی کس نمی داند خموش