تندیس و طرح میدان بسم الله
کد: ktm-03
طرح میدان بسم الله
کد: ktm-02
تندیس بسم الله
کد: ktm-01