بسم الله الرحمن الرحیم
کد: tt-05
کد: kdec-09
کد: km-05
کد: tt-26
بسم الله الرحمن الرحیم
کد: kb-13
ماهی
کد: tt-20
کتیبه مرداب
کد: k-35
کتیبه فرازی از زیارتنامه امام حسین (ع)
کد: km-12
کد: k-33
کد: k-13
کد: kb-01
مرغ
کد: tt-25
شومینه
کد: kdec-04
کتیبه رقص ماهی ها
کد: k-09
لا اله الا الله
کد: tt-17
بسم الله الرحمن الرحیم
کد: kb-06
کد: tt-24
علی
کد: tt-18
کد: k-01
کد: k-18
کد: tt-32
کد: tt-28
کد: k-08
اسماء الحسنی
کد: kb-20
کتیبه اسب
کد: k-10
کد: tt-39
کد: tt-33
شومینه
کد: kdec-05
کد: k-24
کد: k-07
کد: k-37
کد: tt-29
الرحمن
کد: kb-12
کد: k-03
کد: tt-40
ستون منقش به گل های آفتابگردان
کد: k-21
کد: km-06
کد: km-07
کتیبه مرداب
کد: k-36
بسم الله الرحمن الرحیم
کد: tt-12