کد: k-38
کد: k-37
کتیبه مرداب
کد: k-36
کتیبه مرداب
کد: k-35
کد: k-34
کد: k-33
کتیبه بانک ملت کمالشهر
کد: k-32
کتیبه درختان نخل
کد: k-31
کتیبه بسم الله الرحمن الرحیم
کد: k-30
کتیبه سوره حمد در فرودگاه
کد: k-29
کد: k-28
کد: k-27
کد: k-26
دیوار منقش به گل های آفتاب گردان
کد: k-25
کد: k-24
کد: k-23
کد: k-22
ستون منقش به گل های آفتابگردان
کد: k-21
کد: k-20
کد: k-19
کد: k-18
کتیبه آکواریوم، یوسف آباد
کد: k-17
کتیه ورودی بازار روز حسن آباد
کد: k-16
کد: k-15