ستون منقش به گل آفتابگردان
کد: kdec-16
نقش برجسته گل آفتابگردان
کد: kdec-15
ستون کارشده با نقوش برجسته
کد: kdec-14
ستون کارشده با نقوش برجسته
کد: kdec-13
ستون کارشده با نقوش برجسته
کد: kdec-12
کتیبه تخت جمشید
کد: kdec-11
کتیبه خانه های روستایی
کد: kdec-10
کد: kdec-09
کد: kdec-08
کد: kdec-07
شومینه
کد: kdec-06
شومینه
کد: kdec-05
شومینه
کد: kdec-04
کد: kdec-03
میز
کد: kdec-02
کد: kdec-01