الهی مرا آن ده که آن به
کد: tk-18
بزم صحبت، حلقه مار است و بس
کد: tk-17
ای عشق همه بهانه از توست
کد: tk-16
الهی مرا آن ده که آن به
کد: tk-15
ای عشق همه بهانه از توست
کد: tk-14
ای عشق همه بهانه از توست
کد: tk-13
هیچکس آنچه که میخواهی نیست
کد: tk-12
علیک بقلبک نوشته شد
کد: tk-11
در سنگلاخ حیرتم افکنده روزگار
کد: tk-10
بزم صحبت، حلقه مار است و بس
کد: tk-09
هوالعزیز
کد: tk-08
هیچ اگر سایه پذیرد منم آن سایه ی هیچ
کد: tk-07
گفتم غم تو دارم
کد: tk-06
ای عشق همه بهانه از توست
کد: tk-05
هرسو گذشتیم، پیدا نگشتیم
کد: tk-04
کد: tk-03
روشنتر از خاموشی چراغی ندیده ام
کد: tk-02
من صرفه برم که بر صفم اعدا زد
کد: tk-01