الهی گفتی کریمم
کد: kn-60
الهی گفتی کریمم
کد: kn-59
الهی گفتی کریمم
کد: kn-58
الهی گفتی کریمم
کد: kn-57
الهی گفتی کریمم
کد: kn-56
الهی گفتی کریمم
کد: kn-55
الهی گفتی کریمم
کد: kn-54
چشم شب زنده دار بسیار است ...
کد: kn-53
شبانه های مرا می شود سحر باشی
کد: kn-52
ناوک غمزه تو می آید
کد: kn-51
زندگی بال و پری دارد
کد: kn-50
الهی گفتی کریمم
کد: kn-49
کد: kn-48
من از ديار حبيبم نه از بلاد غريب
کد: kn-47
هیچکسی های من شمار ندارد
کد: kn-46
اما ای حرمت سپیدی کاغذ
کد: kn-45
نقاشی خط
کد: kn-44
بسم الله الرحمن الرحیم
کد: kn-43