کتیبه بانک ملت کمالشهر

کتیبه بانک ملت کمالشهر
کتیبه بانک ملت کمالشهر
کتیبه بانک ملت کمالشهر
کتیبه بانک ملت کمالشهر
کتیبه بانک ملت کمالشهر
کتیبه بانک ملت کمالشهر
کد: 
k-32
توضیحات: 
این نقش برجسته در بانک ملت شعبه کمالشهر کار شده است.