کتیبه سوره حمد

کتیبه سوره حمد
کتیبه سوره حمد
کد: 
km-04
متن نوشته: 
سوره مبارکه حمد